Uysal & Tolan

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Uysal & Tolan’ın şirketler hukukuna ilişkin tecrübeleri arasında; şirket birleşmeleri ve ayrılmaları, devralmalar, işletmenin ve hissedarlığın devri, anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu ve çalışması, kurumsal yönetim ilkeleri, kendi içinde hissedarlık ilişkilerinin yapılandırılması ve aynı şekilde tüzel kişi kurumlar, iflas, sigorta, yabancı personelin istihdamı, uluslararası ve ülke içinde yapılan halka arz konuları da girmektedir. Büromuzun deneyimi ayrıca; kurumsal izinler, teşvikler, devlet yardımları ve şirket işlemlerinin vergisel yönü gibi diğer önemli konuları da kapsamaktadır. Ankara’daki bağlı hukuk büromuz aracılığı ile şirketler hukukuna ilişkin çalışmalarımız içine kamu kuruluşlarından izin alınması ve bu işlemler ile ilgili her türlü husus girmektedir.

Uysal & Tolan, bankacılık ve finans hukukundaki uzmanlığı ve bu konulardaki başarıları ile uluslar arası bir itibara sahiptir. Türk bankacılık sektöründe faaliyet göstermeleri açısından önde gelen uluslararası bankalara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bankacılık Kanunu 2005 yılının Kasım ayında değişikliğe uğramıştır ve yeni Bankacılık Kanunu (Kanun No: 5411) denetleme kurulunun bankacılık sistemi üzerindeki kontrol araçları genişletilmiş ve güçlendirilmiştir. Türkiye son yıllarda bankacılık sektörü ile ilgilenen yabancı yatırımcılar açısından çekim bölgesi haline gelmiştir.

Uysal & Tolan,  Türk Kamu Kurumlarına veya Türkiye Hükümeti’ne sunulan teminatlı veya teminatsız kredi finansmanında önde gelen uluslararası banka ve finansal kuruluşların sendikasyonlarını temsil etmektedir.

Uysal & Tolan’ın ayrıca ticari senetlerin hazırlanması ve arzı için gereken belgelerin düzenlenmesi konusunda da deneyime sahiptir. Uysal & Tolan, kamu ve özel kesim bankaları kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen denizaşırı tahvil ihraçları da dahil olmak üzere, çeşitli tahvil ihraçlarında görev almış ve ayrıca satış garantisi ve uluslar arası halka arzlar da dahil olmak üzere uluslar arası nitelikte büyük sermaye işlemlerinde ve swap işlemleri gibi ikincil sözleşmeler ve benzer finansal düzenlemelerin icra edilebilirliği ile ilgili danışmanlık hizmeti vermiştir.

Proje finansmanı alanında çeşitli uluslar arası finans çalışmaları konusunda önemli bir konuma sahip olan Büromuz , özellikle enerji, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yapılan proje finansmanlarında sıklıkla hukuki hizmet sağlamaktadır. Uysal & Tolan, Türkiye’ye özgü çeşitli büyük proje finansmanı konularında faaliyet göstermektedir. Büromuz, özellikle kamu projelerinin finansmanında ve çeşitli belediyelere ait olan proje finansmanı işlemlerinde önemli bir tecrübeye sahiptir. Uysal & Tolan tarafından yürütülen hukuki danışmanlık hizmetine proje finansmanı konusunda bütün proje ve finans belgelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi, Türk yetkililer ve işlemin bütün tarafları ile olan müzakerelere katılma ve yeni mevzuatı takip etmek girmektedir.

Ticari İşletme ve Ticaret Hukuku alanındaki yoğun çalışmalarımız, Büromuzun ticaret şirketlerini ilgilendiren tüm hukuki konularda uzmanlık sağlamasını gerektirmektedir. Uysal & Tolan olarak müvekkil şirketleri iş hukuku konularında bilgilendirmek ve şirketlerin iç sistem kurmaları konusunda hukuki altyapı çalışmalarını yapmak konusunda hizmet vermekteyiz. Büromuz, müvekkillerin iş sözleşmelerinin, şirket politikasının ve etkili ve yasal çalışma koşullarına sahip olmaları için temin edilmesi gereken her türlü hususun değerlendirilmesi ve gerekli altyapının oluşturulması konularında hizmet vermekte, bu alanda çıkan her türlü uyuşmazlıkta müvekkilleri en etkin şekilde temsil etmektedir.

Sağlık Hukuku son yıllarda ülkemizde çok yeni, ancak hızlı gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Özellikle, yanlış tedavi sebebiyle Hastane ve Hekimlerin sorumluluğuna ilişkin olarak başta maddi- manevi tazminat ile ceza davası ikame etmek suretiyle yasal yollara başvuran hasta ve yakınlarının sayıları her geçen gün artmaktadır.

Bu alanda, Türkiye’nin önde gelen hastane gruplarının vekilliğini üstelenen Büromuz, Sağlık Hukuku alanında uzmanlaşmış ekip üyeleri aracılığı ile Yargıtay Uygulamaları dahil, mevzuat ve yenilikleri yakından takip Tıp Hukuku alanında ülkemizin seçkin üniversitelerinde düzenlenen seminerlere katılmak suretiyle edindikleri bilgi ve tecrübelerle müvekkillerimize daha akademik bir hizmet vermektedir.

Uysal & Tolan olarak Hasta – Hekim Hakları, Hastane ile Hasta Arasında İmzalanacak Kabul Sözleşmeleri, Aydınlatılmış Onam, Malpraktris Davalarında Hekim ve Hastanenin Hukuki ve Cezai sorumlulukları ve buna ilişkin açılan tazminat ve ceza davaları, Hekim Sorumluluk Sigortaları, Hekim Sözleşmeleri gibi Sağlık Hukuku’na ilişkin birçok konuda hizmet verilmektedir. Bunların dışında ayrıca, Sağlık Hukuku’nun bir bölümünü teşkil eden SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) mevzuatına da vakıf olunduğu üzere, hasta şikâyetleri, Tabipler Odasına yapılan başvurular, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere diğer tüm Kurumlarla olan ilişkilerde TIP hukuku ve genel mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık sunulmaktadır.

Rekabet hukuku, Türkiye’de gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında kabul edilmiş ve Kanun’u uygulamakla görevli makam olan Rekabet Kurulu 1997 yılının sonlarında kurulmuştur. Piyasayı düzenlemek gibi zor bir görevi üstlenen bağımsız bir makamın yaratılmasını takiben, Rekabet Kurulu söz konusu alanda düzenlemeler yaparak, rekabet politikasını geliştirmeye ve ilerlemeye girişmiştir.

Büromuz birçok Rekabet Kurulu başvurusunda bulunmuş ve müvekkillerinin Rekabet Kurulu önünde menfi tespit olmaları konusunda temsil etmiştir. Uysal & Tolan müvekkillerinin bu konudaki sorunları ile ilgili olarak devlet kurumlarının halihazırdaki rekabet politikalarıyla ilgili olarak danışmanlık sağlamıştır.

Uysal&Tolan dava grubu, her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda engin bir deneyime sahip bulunmaktadır. Prensip olarak, her türlü ihtilaf ile ilgili olarak dava aşamasına geçmeden, önce grubumuz her türlü iş ihtilafında dostane çözümler bulmaya çalışmaktadır.

Uysal&Tolan olarak temel prensibimiz her bir uyuşmazlığın incelemesinde konu ile ilgili tüm avukatların fikir alış verişinde bulunmak ve müşavirlik alanına yönelmiş olan arkadaşlarımızın da kendi konuları ile ilgili bilgilendirme yapmalarıdır. Büromuz dava grubu bu alanda rekabet, bankacılık, finans alanları ve finansal hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili çeşitli ticari konularda; dolandırıcılık; inşaattan kaynaklanan uyuşmazlıklar; medya hukuku; iş hukuku; çevre hukuku; iflas ve işin yeniden yapılandırılması; sigorta ve reasürans; fikri haklar; hukuksal inceleme; şirket birleşme ve devralmaları; petrol ve doğalgaz; proje ürün sorumluluğu; mülkiyete ilişkin yargılama işlemleri; havacılık hukuku; malvarlığı davaları; milletlerarası genel ve özel hukuk; düzenleyici kurumlarla ilgili tahkikatlar; deniz hukuku ve vergi yargılamasından kaynaklanan ticari hususlar ile ilgili alanlarda hizmet vermektedir.

Son yıllarda fikri ve sınai mülkiyet haklar konusunda hukuki reformlar yapılmıştır. Soyut hakların korunmasına ilişkin mevzuat, Türkiye’de de Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü’nün prensipleri çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun 2001 yılında önemli değişikliklere uğramıştır. Ayrıca ‘Tanınmış Markaların’ korunması konusunda 556 sayılı KHK ile belli bir aşama kaydedildiği açıktır.

Fikri sınai haklar ile ilgili olarak çeşitli şirketlere danışmanlık hizmeti vermekte ve halihazırda, çeşitli şirketleri fikri sınai haklara ilişkin konularda temsil etmekteyiz. Büromuz patent hakları ve marka konusunda uzmanları istihdam etmekte ve bir kısım çalışanımız aynı zamanda lisanslı Marka ve Patent Vekili sıfatına haiz bulunmaktadır. Söz konusu temsil, Patent İşbirliği Antlaşması gibi uluslararası sözleşmeler ve Türk Mevzuatı çerçevesindeki fikri sınai hakların tesciline ilişkin başvuruları ve fikri sınai hakların tecavüzün önlenmesine ilişkin hukuki ve cezai davaları ve çelişen tescillerin iptaline ilişkin davaları da içermektedir.